طبق نتایج حاصل از نظرسنجی موسسه بازرگانی و اقتصاد بازل در ۳ سال گذشته از مردم ۱۴۱ کشور،که توسط سازمان ملل منتشر شده است؛ آلمانی ها بیشتر از شهروندان کشورهای دیگر مایل به پرداخت مالیات بر کالاهای عمومی (خدمات بهداشتی، آموزش، حفاظت از محیط زیست، امور فرهنگی و…) هستند.

در رتبه های دوم و سوم نیز مردم اتریش و کامبوج قرار دارند