شرکت انرژی vattenfal اعلام کرد که از ماه مارچ تعرفه هاییش را افزایش می دهد
این شرکت اعلام کرده متوسط مصرف ۲۵۰۰ کیلو وات در ماه با افزایش ۵.۲۵ یورویی مواجه میشود
این شرکت دو‌سال گذشته نیز اقدام به افزایش تعرفه هایش به میزان ۷/۵۸ درصد نیز کرده بود
دلیل اصلی اافزایش قیمت ، افزودن ۱۴.۴ درصداضافه توسط کمپانی برق است
در حال حاضر قیمتها از ۲۹.۱۶ سنت کیلووات در ساعت به ۳۰.۴۳ سنت افزایش یافته