تعداد ۷۴۵ هزار ترافیک و راه‌بندان در بزرگراه های آلمان ثبت شده است (۳% ترافیک بیشتر نسبت به سال ۲۰۱۷)

به طور متوسط بیش از ۲۰۰۰ ترافیک و ۴۲۰۰ کیلومتر ترافیک در روز در سراسر آلمان

طول ترافیک در سال گذشته برابر با ۳۸ بار دور کره زمین بوده است. (حدود ۱٫۵ میلیون کیلومتر به طول ترافیک در سال ۲۰۱۸ افزوده شده)

رانندگان آلمانی در مجموع ۴۵۹ هزار ساعت را در ترافیک به سر برده اند! (حدود ۵۲ سال!)

۶۴ میلیون اتومبیل ثبت شده در سال گذشته، ساخت و ساز های جاده ای، تصادفات و … عمده ترین دلایل این حجم ترافیک عنوان شده اند