شورای شهر هامبورگ به دانشجویان رشته سلامت ماهی ۴۳۰ یورو پرداخت میکند
شورای شهر هامبورگ بعد از اینکه نیدرزاکسن و شلزویک‌هولشتاین این طرح را تصویب کردند برای تضمین اینده سلامت شهروندان این قانون‌را تصویب کرد
بر اساس این قانون دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری ، کنک به بینار پ فیزیوتراپی ، ماهی ۴۳۰ یورو از‌ شورای شهر دریافت میکنند
هدف این طرح کم کردن بدهی های دانش اموزان و ایجاد علاقه برای دانش اموزان جدید است
کلیات این طرح تصویب شده اما از جزییات ان و‌نحوه پرداخت که بصوزت ماهیانه یا پوشش بخشی از هزینه های تحصیل یا تخفیف بر روی وسایل مورد نیاز است و اینکه دقیقا شامل چه گرایشهایی میشود هنوز مورد بحث است