از این به بعد روز جهانی زن در برلین تعطیل عمومی است احتمال اینکه در تمام ایالت ها عملی شود زیاد است.