با توجه به مسن تر شدن جامعه آلمان و کاهش نسبی زاد و ولد؛ اگر سن بازنشستگی ۷۰ سال در نظر گرفته شود و سهم زنان در بازار کار افزایش یابد و از طرفی نیز نرخ تولد افزایش یابد…

🛠 باز هم تا ۴۰ سال آینده، آلمان سالیانه به ۲۶۰ هزار نیروی کار ماهر مهاجر نیاز دارد تا اقتصادش پایدار بماند

سهم مهاجرین درخواستی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، سالیانه ۱۴۶ هزار نفر خواهد بود

این مطالعات توسط موسسه IAB و دانشگاه کوبورگ صورت گرفته است

طبق این تحقیقات انتظار میرود تا قانون مهاجرت نیروی کار که در سال گذشته مطرح شده بود هرچه سریعتر به تصویب برسد