پناهجویانی که حق اقامت قانونی در آلمان را ندارند، می‌توانند مورد حمایت کلیسا قرار گیرند اما مسئولان کلیساها وظیفه دارند برای رعایت قانون، با ادارات مربوطه همکاری داشته باشند و کسی را به عنوان رابط پناهجو با اداره امور خارجیان معرفی کنند. تاخیر در این زمینه به منزله اختفای فرد تلقی می‌شود و می‌تواند به تعویق چند ماهه در رسیدگی به پرونده پناهجویی بیانجامد.
تا تابستان ۲۰۱۸، این دسته از پناهجویان می‌توانستند تا شش ماه تحت حمایت و امان کلیسا قرار داشته باشند. با تصمیم وزارت کشور، این مهلت به ۱۸ ماه افزایش یافت و مقامات کلیسا مکلف‌ شدند پس از انقضای این مهلت، پناهجویان را به مسئولان اداره مهاجرت تحویل دهند.