در ۴ ماهه نخست امسال حدود ۳۳ هزار پرونده توسط بامف بررسی شده اند و از این تعداد، حدود ۶۰۰ نفر (حدود ۲ درصد) امتیاز قبولی را از دست داده اند. بیشتر آنها به این دلیل این حق را از دست داده اند چون دیگر پیش نیازهای دریافت قبولی را نداشته اند مانند تغییرات در کشورشان.
حدود ۱۱۴ نفر هم به دلیل اینکه در پروسه بررسی پرونده خود اطلاعات غلط داده اند.
حزب سبزها این بررسی مجدد را بی فایده و هزینه بر میداند، چون معتقد است پرونده بیشتر این پناهندگان بعد از بررسی مجدد هم تایید میشود، اما حزب خانم مرکل معتقد است که حتی یک نفر هم که لایق دریافت حمایت نیست هم نباید این امتیاز را دریافت کند