دولت محلی برلین برلین اعلام کرده است که از ماه جنوری سال ۲۰۲۰ حد اقل حقوق ساعت‌وار در فضای باز ۱۲.۵۰ خواهد بود. این رقم افزایش ۳,۵۰ یورو را در مقایسه با قبل نشان می‌دهد. Elke Breitenbach وزیر کار دولت محلی برلین از حزب Linke می‌گوید که :” وضعیت اقتصادی در برلین از زمان آخرین افزایش دستمزد حداقل در حال پیشرفت است. تعداد بیکاران همچنان در شهر کاهش می یابند و این موضوع برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و هم‌چنان برای افراد کم درآمد بسیار سودمند است