تعداد ۷۴۵ هزار ترافیک و راه‌بندان در بزرگراه های آلمان ثبت شده است (۳% ترافیک بیشتر نسبت به سال ۲۰۱۷) به طور متوسط بیش از ۲۰۰۰ ترافیک و ۴۲۰۰ کیلومتر ترافیک در روز در سراسر آلمان طول ترافیک در سال گذشته برابر با ۳۸ بار…